هاست سی پنل آلمان

Cpanel German-paln1
  • 500 مگابایت مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • بله قابلیت انتقال وب سایت
  • بله DNS اختصاصی
  • Cpanel کنترل پنل
  • ۹۹.۹۹% آپتایم
Cpanel German-paln2
  • 1000 مگابایت مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • بله قابلیت انتقال وب سایت
  • بله DNS اختصاصی
  • Cpanel کنترل پنل
  • ۹۹.۹۹% آپتایم
Cpanel German-paln3
  • 2000 مگابایت مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • بله قابلیت انتقال وب سایت
  • بله DNS اختصاصی
  • Cpanel کنترل پنل
  • ۹۹.۹۹% آپتایم
Cpanel German-paln4
  • 5000 مگابایت مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ساب دامین
  • بله قابلیت انتقال وب سایت
  • بله DNS اختصاصی
  • Cpanel کنترل پنل
  • ۹۹.۹۹% آپتایم