سرور اختصاصی آلمان

Ram 16G
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 32G
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 48G
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 64G
 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-3930 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی